2018-03-25
MKJ129571      盒庄灯光音乐电动万向卡通飞机坐狗狗巡逻队

包装:

日期: 2018-03-25

毛/净重: 24.0 / 22.0

长宽高: 18.0 X 14.0 X 16.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.219

内盒个数: 2

外箱装量: 96

外箱长宽高: 66.0 X 35.0 X 95.0

2018-03-25
MKJ129562      盒庄灯光音乐电动万向卡通飞机

包装:

日期: 2018-03-25

毛/净重: 24.0 / 22.0

长宽高: 18.0 X 14.0 X 11.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.219

内盒个数: 2

外箱装量: 96

外箱长宽高: 66.0 X 35.0 X 95.0

2018-03-06
MKJ060676      窗盒灯光音乐电动万向叮当猫飞机

包装: 开窗盒

日期: 2018-03-06

毛/净重: 18.3 / 15.3

长宽高: 17.0 X 20.0 X 16.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.302

内盒个数: 0

外箱装量: 36

外箱长宽高: 88.0 X 38.5 X 89.0

2018-03-03
MKJ052684      二款盒庄灯光音乐电动万向直升机

包装:

日期: 2018-03-03

毛/净重: 24.0 / 21.0

长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.288

内盒个数: 2

外箱装量: 48

外箱长宽高: 97.5 X 34.0 X 87.0

2018-03-03
MKJ052648      盒庄灯光音乐电动万向直升机

包装:

日期: 2018-03-03

毛/净重: 24.0 / 21.0

长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.288

内盒个数: 2

外箱装量: 48

外箱长宽高: 97.5 X 34.0 X 87.0

2018-03-03
MKJ052630      盒庄灯光音乐电动直升机

包装:

日期: 2018-03-03

毛/净重: 24.0 / 22.0

长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.312

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 83.0 X 47.0 X 80.0

2018-03-03
MKJ052612      盒庄灯光音乐电动万向直升机

包装:

日期: 2018-03-03

毛/净重: 24.0 / 22.0

长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.312

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 83.0 X 47.0 X 80.0

2018-03-03
MKJ052594      窗盒灯光音乐万向电动直升机

包装: 开窗盒

日期: 2018-03-03

毛/净重: 17.0 / 14.0

长宽高: 30.0 X 19.0 X 12.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.283

内盒个数: 0

外箱装量: 24

外箱长宽高: 73.0 X 62.0 X 62.5

2018-02-05
MKJ023758      盒庄灯光IC电动万向客机

包装:

日期: 2018-02-05

毛/净重: 21.0 / 18.0

长宽高: 37.0 X 33.0 X 13.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.242

内盒个数: 2

外箱装量: 48

外箱长宽高: 72.0 X 40.0 X 84.0

2018-01-12
MKI982250      盒庄灯光音乐万向电动双层直升机

包装:

日期: 2018-01-12

毛/净重: 19.0 / 16.0

长宽高: 33.0 X 31.0 X 16.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.221

内盒个数: 2

外箱装量: 48

外箱长宽高: 89.0 X 36.0 X 69.0

2018-01-12
MKI982205      盒庄灯光音乐万向电动双层客机

包装:

日期: 2018-01-12

毛/净重: 23.0 / 20.0

长宽高: 33.0 X 31.0 X 15.8

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.231

内盒个数: 2

外箱装量: 60

外箱长宽高: 72.0 X 36.0 X 89.0

2018-01-06
MKI954341      盒庄灯光音乐电动万向火警直升机

包装:

日期: 2018-01-06

毛/净重: 22.0 / 19.0

长宽高: 24.5 X 12.0 X 11.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.25

内盒个数: 2

外箱装量: 60

外箱长宽高: 59.0 X 53.0 X 80.0

2018-01-06
MKI954323      二款窗盒灯光音乐电动万向警察直升机

包装: 开窗盒

日期: 2018-01-06

毛/净重: 18.0 / 15.7

长宽高: 36.5 X 19.0 X 9.5

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.298

内盒个数: 2

外箱装量: 36

外箱长宽高: 0.0 X 0.0 X 0.0

2017-12-26
MKI912428      盒庄灯光IC电动万向直升机

包装:

日期: 2017-12-26

毛/净重: 24.0 / 20.0

长宽高: 28.0 X 25.0 X 12.5

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.313

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 83.0 X 41.0 X 92.0

2017-12-26
MKI912347      盒庄灯光IC电动万向直升机

包装:

日期: 2017-12-26

毛/净重: 25.0 / 23.0

长宽高: 29.5 X 21.0 X 14.5

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.31

内盒个数: 2

外箱装量: 72

外箱长宽高: 94.0 X 34.0 X 97.0

2017-12-26
MKI912338      窗盒灯光IC电动万向直升机

包装: 开窗盒

日期: 2017-12-26

毛/净重: 22.5 / 20.0

长宽高: 29.5 X 25.5 X 14.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.313

内盒个数: 2

外箱装量: 48

外箱长宽高: 83.0 X 41.0 X 92.0

2017-12-26
MKI912302      窗盒灯光IC电动万向直升机

包装: 开窗盒

日期: 2017-12-26

毛/净重: 22.0 / 20.0

长宽高: 29.5 X 25.5 X 14.0

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.322

内盒个数: 2

外箱装量: 48

外箱长宽高: 93.0 X 38.0 X 91.0

2017-12-25
MKI910646      盒庄灯光音乐万向电动迷彩战机

包装:

日期: 2017-12-25

毛/净重: 30.4 / 28.0

长宽高: 24.8 X 20.0 X 9.3

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.306

内盒个数: 2

外箱装量: 120

外箱长宽高: 78.0 X 49.0 X 80.0

2017-12-20
MKI900863      窗盒灯光音乐电动卡通飞机

包装: 开窗盒

日期: 2017-12-20

毛/净重: 12.0 / 10.0

长宽高: 20.0 X 23.5 X 13.5

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.199

内盒个数: 0

外箱装量: 24

外箱长宽高: 83.0 X 52.0 X 46.0

2017-12-20
MKI900836      窗盒灯光音乐电动卡通飞机

包装: 开窗盒

日期: 2017-12-20

毛/净重: 12.0 / 10.0

长宽高: 20.0 X 23.5 X 13.5

产品种类: A02   电动飞机

外箱体积: 0.199

内盒个数: 0

外箱装量: 24

外箱长宽高: 83.0 X 52.0 X 46.0

购物车
成功加入购物车!